lunes, 20 de abril de 2009

INSCRIPCIONS COPA+OPEN

Tots aquells que vulguin competir a les dues probes hauran de fer un ingres únic de 25€ si es
Todo aquel que quiera competir en las dos pruebas tendra que hacer un unico ingreso de 25€ si
anticipat (indicant nom i cognoms i la paraula "Copa i Open") el mateix dia de la competició el
es anticipada (indicando nombre apellidos i la palabra "Copa i Open") el mismo dia de la compe
preu sera de 35€, cal tenir present que les places del Open son limitades, per aquesta raó es
el precio sera de 35€ hay que tener en cuenta que las plazas del Open son limitadas, razón por
posible el mateix dia de la competició no hi haiguin places per al Open, la organització aconsella la
la cual es posible que el mismo dia de la competición no haya plazas para el Open, la organización
inscripció anticipada per evitar problemes, podreu anar seguint la disponibilitat de a la seguent adreça:
aconseja la inscripcion anticipada para evitar problemas, podeis ir siguiendo la disponibilidad de plazas en :
http://placesopen.blogspot.com/

INSCRIPCIO A LA MODALITAT COMBINADA:

PRIMER: Ingres de 25€ al compte de la Caixa d Tarragona nº 2073 0188 23 0110252741 al fer
PRIMERO: ingreso de 25€ nº de Cta. de la Caixa d Tarragona nº 2073 0188 23 0110252741 al
l´ingres haureu d´indicar el vostre nom i cognom junt amb la paraula "COPA i OPEN".
hacer el ingreso hay que indicar nombre apellidos y la palabra "COPA Y OPEN"
SEGON:haureu d´enviar un mail a ilerbloc@hotmail.com indicant el vostre nom i cognom ,
SEGUNDO:hay que enviar un mail a ilerbloc@hotmaill.com indicando nombre y apellidos
telefon ,Categoria Copa catalana ,localitat i la paraula "COPA I OPEN" .
telefono, Categoria Copa Catalana localidad y la Palabra "COPA Y OPEN"
Rebut aquest mail us confirmarem la vostra incripció via mail.
Recibido este mail confirmaremos la inscripción via mail.
El dia de la competició s´haura d´entregar el resguard del Banc.
El dia de la competición se tendra que entregar el resguardo del Banco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario